(024) 73000045 [email protected]

Kiểm định

Hướng dẫn làm kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Đăng ngày: 12/07/2023 ::mam-non/tieu-chuan-5-hoat-dong-va-ket-qua-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Đăng ngày: 12/07/2023 ::mam-non/tieu-chuan-5-hoat-dong-va-ket-qua-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;

Đăng ngày: 12/07/2023 ::mam-non/tieu-chuan-4-quan-he-giua-nha-truong-gia-dinh-va-xa-hoi

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

Đăng ngày: 12/07/2023 ::mam-non/tieu-chuan-4-quan-he-giua-nha-truong-gia-dinh-va-xa-hoi

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

Đăng ngày: 24/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-3-co-so-vat-chat-va-thiet-bi-day-hoc

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí  3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

Đăng ngày: 22/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-2-can-bo-quan-ly-giao-vien-nhan-vien

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

 

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

Đăng ngày: 22/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-2-can-bo-quan-ly-giao-vien-nhan-vien

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Đăng ngày: 22/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-2-can-bo-quan-ly-giao-vien-nhan-vien

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

Đăng ngày: 16/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-1-to-chuc-va-quan-ly-nha-truong

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Đăng ngày: 16/06/2023 ::mam-non/tieu-chuan-1-to-chuc-va-quan-ly-nha-truong

Hướng dẫn xác định các yêu cầu (nội hàm) của các chỉ báo, gợi ý thu thập các minh chứng theo yêu cầu nội hàm của từng chỉ báo làm cơ sở để đánh giá Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Copy & Share

Đơn vị Giáo dục & Đào tạo

Logo

Đại học Ngoại thương

91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

50 lượt đánh giá
Logo

Đại học Phương Đông

171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

53 lượt đánh giá
Logo

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

360 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

50 lượt đánh giá
Logo

Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

92 lượt đánh giá
Logo

Đại học Mở Hà Nội

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

58 lượt đánh giá
Logo

Đại học Nguyễn Trãi

Số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

56 lượt đánh giá
Logo

Đại học Phenikaa

Nguyễn Văn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

81 lượt đánh giá
Logo

Đại học Mỹ thuật Việt Nam

42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

62 lượt đánh giá
Logo

Đại học Quốc tế Bắc Hà

Đường Hồng Ân, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

65 lượt đánh giá
Logo

Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

87 lượt đánh giá