Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0
Khóa học Lập trình Scratch

Bài 1: Giao diện phần mềm Scratch 3.0

Giao diện mặc định của Scratch 3.0.

Hình 1.1.1. Giao diện phần mềm Scratch 3.0

Ngôn ngữ hiển thị ngầm định của chương trình là tiếng Anh. Các bạn có thể chuyển đổi giao diện sang bản Việt hoá bằng cách nháy chuột vào biểu tượng quả địa cầu, di chuyển chuột xuống dưới chọn Tiếng Việt, khi đó ngôn ngữ hiển thị trên giao diện hầu hết sẽ là tiếng Việt.

Hình 1.1.2. Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên giao diện

Giao diện Scratch 3.0 có năm khu vực chính như mô tả trên hình 1.1.1.

    • Khu vực sân khấu

Khu vực sân khấu ( được đánh số 1 ) là nơi biểu diễn từng phần hoặc cả dự án. Khi khởi

động phần mềm, một chú mèo xuất hiện trên sân khấu.

Hình 1.1.3. Khu vực sân khấu

Khu vực quản lí phông nền sân khấu và nhân vật

Khu vực này gồm các biểu tượng thu nhỏ như khung chứa phông nền sân khấu và khung nhân vật (gồm danh sách các nhân vật hoặc đối tượng trong chương trình).

Hình 1.1.4. Khu vực quản lí phông nền sân khấu và nhân vật

Nhân vật

Trong khung nhân vật có thể có nhiều nhân vật. Có ba khu tác động vào nhân vật, đó là Khu lập trình , Khu ngoại hình  và Khu âm thanh .

  1. Khu lập trình

Hiện ra khi chọn trang Code, là nơi các khối lệnh được ghép với nhau tạo thành một chương trình theo ý muốn của lập trình viên.

Hình 1.1.5. Khu lập trình

 

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.