Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My school
Tiếng Anh Thuyết trình

Thuyết trình tiếng Anh với chủ đề My school

My school - Nói về trường học của em

Bài nói giới thiệu về ngôi trường của em bao gồm các ý chính:

- Tên, Địa chỉ của trường em

- Miêu tả Cơ sở vật chất của trường em (Số tầng, Số lớp học, Các phòng học đặc biệt,...)

My school

Trường của tôi

I'd like to tell you about my school. I go to Le Quy Don primary school in Ha Noi. My school is not far from my house. I usually walk to school.

Tôi muốn kể cho bạn nghe về trường học của tôi. Tôi học trường tiểu học Lê Quý Đôn ở Hà Nội. Trường học của tôi không xa nhà tôi. Tôi thường xuyên đi bộ tới trường.

My school has three floors. My classroom is on the second floor. There is a computer room, a new library and a music room in my school. My favorite place is the schoolyard. I like to play soccer there with my classmate. I really like my school!

Trường tôi có ba tầng. Lớp học của tôi ở trên tầng hai. Có một phòng máy tính, một thư viện mới và một phòng âm nhạc ở trường tôi. Nơi tôi yêu thích nhất là sân trường. Tôi thích chơi bóng đá ở đó với bạn cùng lớp của tôi. Tôi thực sự thích trường học của tôi!

Copy & Share

Hi, I'm David Smith

I'm David Smith, husband and father , I love Photography,travel and nature. I'm working as a writer and blogger with experience of 5 years until now.

ads

Get The Best Blog Stories into Your inbox!

Sign up for free and be the first to get notified about new posts.